Bài mới đăng

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về du lịch

Hiện nay, bộ máy quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang từng bước được củng cố, hoàn thiện và phát triển. Trong những năm qua, Sở VH, TT & DL đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn; chủ trì, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp trong công tác phát triển du lịch. Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý kinh doanh cơ sở lưu trú dịch vụ; quản lý kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch; quản lý, khai thác tài nguyên du lịch và công tác thanh tra, kiểm tra du lịch...

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về du lịch

Thanh Hóa quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch.

Đối với công tác triển khai và thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch luôn được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, trong giai đoạn 2011 - 2015, công tác quản lý nhà nước về du lịch không ngừng được tăng cường và đổi mới tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh tới các huyện, thị xã, thành phố. Nhờ đó, trong giai đoạn này, hoạt động du lịch đã có những chuyển biến tiến bộ so với giai đoạn trước. Đến nay, hoạt động du lịch của tỉnh cơ bản đi vào nền nếp, trật tự kỷ cương, các tệ nạn xã hội như: ép giá, ép khách đã giảm đi đáng kể, chất lượng phục vụ đang dần được nâng lên, cơ sở vật chất ngày càng được nâng cấp, điển hình tại khu du lịch Sầm Sơn.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở VH, TT & DL thì, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tỉnh đối với công tác quản lý, khai thác du lịch và mối liên kết với các tỉnh bạn còn nhiều hạn chế. Cán bộ có trình độ nghiệp vụ chuyên ngành du lịch còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển trong giai đoạn mới, tính chuyên nghiệp trong tổ chức, hoạt động du lịch chưa cao. Thực tế, công tác xây dựng chiến lược phát triển du lịch và quản lý phát triển du lịch còn thiếu đồng bộ, chồng chéo, hiệu quả đầu tư thấp. Hoạt động đầu tư du lịch chỉ mới tập trung ở một số địa bàn có điều kiện cơ sở hạ tầng tương đối phát triển và đang có lượng khách lớn...

Cũng theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, để làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch trong giai đoạn 2016 - 2020, du lịch cần thực hiện tốt công tác quy hoạch đầu tư phát triển. Theo đó các dự án kêu gọi đầu tư cần bám sát những định hướng, chiến lược lớn của tỉnh, nhằm hướng các hoạt động đầu tư phát triển theo đúng định hướng chung và gắn kết với thế mạnh chung của tỉnh. Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, công tác quản lý cần được thực hiện theo căn cứ các quy định của pháp luật, đặc biệt áp dụng rộng rãi hệ thống “tiêu chuẩn nghề”, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đồng thời cần rà soát, ban hành các quy định, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, về tổ chức hoạt động kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh, an toàn cho du khách. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống “tiêu chuẩn nghiệp vụ” theo quy định. Đặc biệt cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn văn hóa vật thể và phi vật thể, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Củng cố vai trò hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh, phát huy vai trò đầu mối trong việc điều phối các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, văn minh, lịch sự trong phát triển du lịch. Cùng với đó, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch chính là góp phần quan trọng để ngành du lịch phát triển đúng quan điểm, định hướng và đạt được mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn mới. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong kinh tế dịch vụ của tỉnh, như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra.

Theo VHĐS

 

Bài viết vùng chuyên mục